Wtorek, 16 PaĽdziernik 2018 r. 
Menu
Strona główna O nas Oferta Ubezpieczenia - wiedza Strefa Klienta Strefa brokera PB Linki Kontakt Szukaj Wiadomości RSS
Strona główna > Ubezpieczenia - wiedza >Akty prawne > Inne ubezpieczenia obowiązkowe


Inne ubezpieczenia obowiązkowe
(ubezpieczenie budynków w gospodarstwach rolnych)
oraz podmioty, których dotyczy obowiązek ubezpieczenia
(ubezp. od ognia i innych zdarzeń losowych, następstw nieszczęśliwych wypadków)

(stan prawny na dzień 01.08.2012)


Opracowanie zestawienia:
Hanna Czakańska   POL Brokers Sp. z o.o.
Zestawienie chronione prawem autorskim
L.p. Temat Ustawa / rozporządzenie Data wejścia w życie aktu prawnego Dz.U.
(tekst
pierwotny)
rok/numer
pozycja
Wyciąg z tekstu aktu prawnego

1.

rolnik (osoba fizyczna - posiadacz lub współposiadacz gospodarstwa rolnego)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

M. in. art. 4 pkt 3 - „ubezpieczenie budynków rolniczych” od ognia i innych zdarzeń losowych, art. 59 – art. 77.

01.01.2004

Dz.U.
2003 / 124
poz. 1152

Art. 59.

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, zwanego dalej „budynkiem rolniczym”, od ognia i innych zdarzeń losowych.

funkcjonariusz ABW

funkcjonariusz AW

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Art. 85a

Art. 85a wszedł w życie 12.01.2009 r.

zmiana wpr. Dz.U. 2008 / 220 / 1428

29.06.2002

Dz.U.
2002 / 74
poz. 676

Art. 85a.

1. Funkcjonariuszowi skierowanemu do wykonywania zadań służbowych w państwie, którego terytorium w całości lub w części zostało uznane za strefę działań wojennych na podstawie odrębnych przepisów lub w państwie, na terytorium którego występują warunki stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia tego funkcjonariusza przysługuje, na koszt właściwej Agencji, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych, w związku z wykonywaniem tych zadań, poza granicami państwa, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza.

2. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, określą, w drodze zarządzeń, państwa, na terytoriach których występują warunki wymienione w ust.1, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

3. Zakres i sumę ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa ubezpieczenia zawarta między zakładem ubezpieczeń a Szefem właściwej Agencji lub funkcjonariuszem skierowanym do wykonywania zadań służbowych określonych w ust. 1.

4. Maksymalną wysokość składki ubezpieczeniowej opłacanej lub refundowanej z budżetu właściwej Agencji ustala Szef tej Agencji, uwzględniając w szczególności rodzaj zadań służbowych przewidzianych do wykonywania przez funkcjonariusza określonego w ust. 1 oraz miejsce wykonywania tych zadań.

funkcjonariusz BOR

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu

Art. 60a i 60b

Art. 60a i 60b weszły w życie 22.05.2008 r.

zmiana wpr. Dz.U. 2008 / 66 / 402

30.03.2001

Dz.U.
2001 / 27
poz. 298

Dz.U.
2004 / 163
poz. 1712
j.t.

Art. 60a.

1. Szef BOR zawiera umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wskutek których może nastąpić uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza wykonującego obowiązki służbowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 i 5, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach, których terytorium w całości lub części zostało uznane za strefę działań wojennych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wskazane w ust. 1 terytoria państw lub ich części, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na których obszarze wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy BOR wymaga zawarcia

umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, uwzględniając występujące na tych terytoriach zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi, niepokojami społecznymi, przestępczością kryminalną lub katastrofami naturalnymi.

funkcjonariusz BOR

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

03.07.2008

Dz.U.
2008 / 117
poz. 743

§ 2. 1. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci funkcjonariusza stanowi pięciokrotność dwunastomiesięcznego przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu za rok ubiegły, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

2. Suma ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia funkcjonariusza stanowi 1/100 kwoty, o której mowa w ust. 1, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

funkcjonariusz BOR

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

18.06.2009

Dz.U.
2009 / 94
poz. 782
ost. zm.

Dz.U.
z 30.07.2012
poz. 863

§ 1. Islamska Republika Pakistanu, Wielka Arabska Libijska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna oraz Republika Iraku stanowią terytoria, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia w stosunku do tego funkcjonariusza umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 60a ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

organizator turystyki

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych.

Art. 14 ust. 3.

01.07.1998

Dz.U.
1997 / 133
poz. 884

Dz.U.
2004 / 223
poz. 2268
j.t.

Art. 14.

3. Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

skazani wykonujący pracę na cele społeczne

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

01.09.1998

Dz.U.
1997 / 90
poz. 557

Art. 56a.

§ 1. Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych, wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, ponosi Skarb Państwa.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, a także minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą umowa taka może zostać zawarta, podmioty uprawnione do zawierania umów ubezpieczenia oraz termin zawierania umów, mając na uwadze potrzebę zagwarantowania skazanym, wykonującym nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne lub pracę społecznie użyteczną, odpowiedniej rekompensaty w przypadku zaistnienia przy wykonywaniu tej pracy nieszczęśliwego wypadku oraz sprawne wykonywanie czynności związanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia.

skazani wykonujący pracę na cele społeczne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną

08.06.2010

Dz.U.
2010 / 98
poz. 632

§ 2. 1. Minimalna suma ubezpieczenia skazanego, o którym mowa w § 1, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowi 250 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Maksymalna suma ubezpieczenia skazanego, o którym mowa w § 1, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowi 1 250 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

§ 3. Podmiotem uprawnionym do zawierania umów ubezpieczenia jest dyrektor sądu okręgowego, w okręgu którego jest wykonywana przez skazanego nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne lub praca społecznie użyteczna.

§ 4. 1. Dyrektor sądu okręgowego zawiera umowę ubezpieczenia, o którym mowa w § 1, na cały rok kalendarzowy, na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia.

2. Szacunkowa liczba skazanych objętych ubezpieczeniem w danym roku kalendarzowym jest wskazywana przez prezesa sądu okręgowego, nie później niż do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Prezes sądu okręgowego wskazuje szacunkową liczbę osób objętych ubezpieczeniem na podstawie liczby skazanych zobowiązanych do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub pracy społecznie użytecznej oraz na podstawie opinii prezesów sądów rejonowych dotyczących potrzeb sądów rejonowych w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.

wolontariusz

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 46 ust. 3 i 4

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

29.06.2003

Dz.U.
2003 / 96
poz. 873

Dz.U.
2010 / 234
poz. 1536 j.t.

Art. 46.
3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się.

5. Jeżeli delegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa ma miejsce w warunkach innych niż wskazane w ust. 4, korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.

6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.

2.

zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym, zawodnik kadry narodowej

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Art. 38.

16.10.2010

Dz.U.
2010 / 127
poz. 857

Art. 38.

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej – na polskim związku sportowym.

 

Serwis www.polbroker.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając więcej.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies